la tarjeta acreditativa de la condición de persona con discapacidad

la tarjeta acreditativa de la condición de persona con discapacidad

Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives

RESOLUCIÓ de 28 d’agost de 2019, de la Direcció General de Diversitat Funcional i Salut Mental, per la qual s’aprova el model de sol·licitud de la targeta acreditativa de la condició de persona amb discapacitat. [2019/8665

L’Ordre 4/2019, de 23 de juliol, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, de modificació de l’Ordre 3/2010, de 26 de març, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es crea la targeta acreditativa de la condició de persona amb discapacitat, estableix, en l’apartat set, la modificació de la disposició transitòria única, que queda redactada de la següent manera: «La conselleria competent en matèria de serveis socials haurà d’adaptar el model de sol·licitud, en el termini màxim d’un mes, i la corresponent aplicació informàtica del procediment, en el termini màxim de sis mesos, per a l’expedició de la targeta acreditativa de la condició de persona amb discapacitat, mitjançant la incorporació progressiva de les tecnologies necessàries. En el model de sol·licitud figuraran l’autorització a la conselleria competent en matèria de serveis socials perquè puga verificar les seues dades d’identitat i dades personals per a tindre la consideració de beneficiari, conformement amb el que es determina en aquesta ordre.» D’altra banda, en la disposició final primera de la mencionada Ordre 4/2019, de 23 de juliol, s’estableix que s’autoritza el titular de la direcció general competent en matèria d’atenció a les persones amb diversitat funcional perquè puga realitzar, mitjançant una resolució administrativa, els canvis i les modificacions oportunes en el model de targeta de discapacitat i model de sol·licitud, per a adaptar-les als canvis introduïts en la present ordre. Tenint en compte l’ampliació del nombre de beneficiaris que comporta l’esmentada Ordre 4/2019, de 23 de juliol, per a l’expedició de la targeta acreditativa de persona amb discapacitat, d’acord amb el procediment d’adquisició i expedició de la targeta, en virtut del que s’ha exposat, resolc: Primer Aprovar el model de sol·licitud de la targeta acreditativa de la condició de persona amb discapacitat, d’acord amb el model establit en l’annex. Segon Ordenar la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana als efectes oportuns. València, 28 d’agost de 2019.– La directora general de Diversitat Funcional i Salut Mental, p. d. (R 17.07.2019 de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives), el secretari autonòmic d’Igualtat i Diversitat: Alberto Ibáñez Mezquita.