Quins tipus de sordesa hi ha?

La sordesa es pot classificar en funció de diversos criteris. Depenent del moment d’aparició, del tipus i del grau de les mateixes les perdudes auditives poden ser:

Segons el moment d’aparició del dèficit auditiu, atesa l’adquisició del llenguatge:

  • Sordesa Prelocutiva: la pèrdua auditiva està present abans que s’haja desenvolupat el llenguatge (0 a 2 anys).

  • Sordesa Perilocultiva: la pèrdua auditiva apareix entre el segon i quart any.

  • Sordesa Postlocutiva: la pèrdua auditiva apareix quan ja existeix llenguatge, és a dir, quan les adquisicions lingüístiques fonamentals estan consolidades.

Segons la localització de la lesió:

  • De conducció o de transmissió: presenten alteracions en la transmissió del so a través de l’oïda externa i mitjà.

  • De percepció o Neurosensorial: són degudes a lesions en l’oïda interna o en la via nerviosa auditiva.

  • Mixta: Quan existeix al mateix temps una sordesa la causa és conductiva i de percepció.

Segons el grau de pèrdua auditiva, atesa la intensitat:

  • Pèrdues lleus: el llindar d’audició està situat entre (20 i 40 dB).

  • Pèrdues mitjanes: la pèrdua auditiva es troba entre (41 i 70 dB).

  • Pérdidas severas: la pérdida auditiva se sitúa entre los (71 y 90 dB).

  • Pèrdues profundes: en aquest cas la pèrdua auditiva supera els 90 dB i se situa entre (91-100 dB).