Transparencia

CODI ÈTIC

MISSIÓ

La missió d’ASPAS VALÈNCIA (Associació de famílies y persones sordes de València) és representar i defensar els drets i interessos globals de les persones amb discapacitat auditiva i de les seues famílies davant les Societat, Administracions i altres institucions, integrant i impulsant els interessos de les persones sordes i les seues famílies.

VISIÓ

ASPAS VALÈNCIA és reconeguda com una entitat de referència, dins de la província de València, en l’atenció de les persones sordes i les seues famílies, capaç de donar resposta a les demandes presentades per ells mateixos, així com per als professionals que treballen diàriament amb ells. Per a això, realitzem grans esforços per a oferir cada dia uns millors serveis i amb una qualitat concorde a les exigències de les famílies.

OBJECTIUS DEL CODI ÈTIC

 • El present Codi Ètic s’adopta amb els següents objectius:
 • Posar èmfasi en el fet que ASPAS VALÈNCIA és una organització animada i dirigida per valors.
 • Transmetre el compromís d’ASPAS VALÈNCIA amb determinats valors als quals se’ls ha conferit rang d’ètics.
 • Servir d’orientació i guia de conducta en l’actuació d’ASPES VALÈNCIA i de les persones que la integren.

DESTINATARIS

Les persones que integren els òrgans de govern d’ASPAS VALÈNCIA en la seua actuació per a definir les estratègies d’ASPAS VALÈNCIA, en la representació de l’entitat en tota mena d’esdeveniments i fòrums, en la participació de manera permanent o transitòria en organismes privats o públics en nom d’ASPAS VALÈNCIA, etc.

L’equip humà, considerat en la seua globalitat, la qual cosa inclou al personal contractat, els estudiants en pràctiques, als voluntaris/as, pares i mares guies, i a qualsevol persona que actue en nom d’ASPAS VALÈNCIA.

PRINCIPIS

L’associació ASPAS VALÈNCIA ha volgut atorgar als valors recollits en aquest Codi el caràcter d’ètics en coherència amb la seua actuació basada en la democràcia interna, la transparència en la seua actuació i la solidaritat entre els seus membres.

 1. Transparència
 2. Solidaritat
 3. Professionalitat
 4. Orientació a l’usuari i les seues famílies
 5. Igualtat d’oportunitats
 6. Tolerància
 7. Independència
 8. Compromís
 9. Qualitat de servei i de gestió
 10. Responsabilitat
 11. Confidencialitat
 12. Honradesa

TRANSPARÈNCIA

ASPAS VALÈNCIA, conscient que la transparència ha de formar part de la seua pròpia acció, fa públiques els seus comptes i auditories comptables, amb detall explicatiu de l’origen dels seus ingressos i la seua distribució per programes i projectes. Així mateix fa pública la informació relativa a l’entitat i a la seua gestió i govern.

ASPAS VALÈNCIA ofereix la màxima transparència per a previndre situacions de conflicte d’interessos i discriminació, per la qual cosa els seus òrgans de govern observaran sempre criteris objectius en la selecció de projectes, proveïdors, personal i institucions col·laboradores, aliens a qualsevol tipus d’interés que no siga el legítim d’ASPAS VALÈNCIA.

Orientacions per a l’acció.

Els destinataris d’aquest Codi es comprometen a…

 • Actuar complint la legalitat en tot moment
 • Adoptar les mesures necessàries per a garantir la transparència en l’elecció dels càrrecs socials i de les persones que representen a ASPAS
 • VALÈNCIA en institucions i organismes externs a l’entitat
 • Garantir la transparència en l’acció política i en la gestió econòmic – financera. Donar publicitat a tota informació rellevant relacionada amb aquesta gestió.
 • Vetlar per l’excel·lència en la gestió i el bon ús dels recursos propis, públics i de tercers
 • Fomentar i aplicar amb el major rigor l’austeritat i la sobrietat en tota la seua actuació i en la gestió dels recursos, aplicant criteris d’eficiència.
 • Evitar el balafiament i la mala utilització dels recursos
 • Les retribucions de les persones integrants dels equips professionals seran dignes i suficients, conformement a les competències professionals, a les responsabilitats i al valor del treball desplegat, evitant qualsevol extralimitació no d’acord amb l’austeritat que s’aplica a totes les esferes d’ASPAS VALÈNCIA.

SOLIDARITAT

ASPAS VALÈNCIA, en el desenvolupament de la seua activitat, promou la col·laboració i l’ajuda mútua entre els seus associats i persones amb discapacitat auditiva.

Orientacions per a l’acció.

Els destinataris d’aquest Codi es comprometen a…

 • Compartir metes, projectes, assoliments i dificultats per a ajudar i col·laborar en la consecució dels drets i interessos de les persones amb sordesa i les seues famílies
 • Desenvolupar les seues accions amb altruisme, generositat i compromís amb els qui més ho necessiten
 • Secundar i col·laborar activament amb les altres organitzacions del Tercer Sector compromeses amb la defensa de les persones en situació de vulnerabilitat.

PROFESSIONALITAT

ASPAS VALÈNCIA promou de manera intencionada, planificada i continuada la qualificació i la implicació de les persones que componen l’Equip de Gestió i voluntaris. En aquest sentit s’esforça per millorar la preparació i acompliment dels seus empleats.

Orientacions per a l’acció.

Els destinataris d’aquest Codi es comprometen a…

 • Adoptar decisions amb rigor tècnic
 • Ser responsables de les actuacions realitzades, acceptant els propis errors i crítiques de bona fe i assumir les conseqüències de les decisions que s’adopten
 • Impulsar el treball en equip com la millor manera d’utilitzar el potencial professional
 • Estar informats i conéixer els objectius generals i estratègics de l’entitat
 • Fomentar la comunicació i la formació permanent, potenciant el desenvolupament dels coneixements, habilitats i capacitats
 • Evitar que la dedicació a les responsabilitats de gestió es veja interferida per altres interessos legítims, com puguen ser els personals, polítics, etc.

ORIENTACIÓ A les PERSONES SORDES I A LES SEUES FAMÍLIES

Les famílies de les persones sordes són el pilar més important en el disseny de la política de l’Associació, sent les persones sordes prioritàriament la seua raó de ser, per tant, totes les accions aniran encaminades a la seua inclusió familiar, educativa, laboral i social.

L’estratègia d’ASPAS VALÈNCIA està regida per l’enfocament inclusiu, la defensa de la plenitud de drets, la no discriminació i la igualtat d’oportunitats per a totes les persones sordes i les seues famílies, així com la promoció de l’autonomia personal i l’emancipació social de les persones amb sordesa.

Orientacions per a l’acció.

Els destinataris d’aquest Codi es comprometen a…

 • Elaborar la seua pròpia estratègia i defensar la imatge social de les persones amb sordesa d’acord amb la visió de drets i l’enfocament inclusiu considerat aquest com a valor
 • Aplicar en la seua estratègia els valors, principis i mandats de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat
 • Defensar, globalment considerats, els interessos de les persones amb sordesa i de les seues famílies
 • Denunciar qualsevol situació que vulnere els drets de les persones amb sordesa i els de les seues famílies
 • Aplicar els criteris d’accessibilitat universal com a pressupost previ a qualsevol de les seues actuacions i com a base per a la inclusió social plena
 • Promoure l’atenció individualitzada a les persones amb sordesa i a les seues famílies, facilitant-se en tot el procés un tracte digne i respectuós, garantint el secret professional i la confidencialitat de la informació i evitant distincions de tracte alienes a les derivades de criteris tècnics i professionals
 • Fomentar l’apoderament de les persones amb sordesa i de les seues famílies, així com l’autodefensa dels seus drets

IGUALTAT D’OPORTUNITATS

ASPAS VALÈNCIA respecta i defensa a totes les persones no permetent que es puga generar cap mena de discriminació negativa, especialment per raó de discapacitat, gènere, edat, religió o qualsevol altra circumstància personal o social.

Orientacions per a l’acció.

Els destinataris d’aquest Codi es comprometen a…

 • Lluitar per a garantir la igualtat de tracte i oportunitats per a totes les persones amb sordesa i les seues famílies amb independència del seu lloc de naixement, o de qualsevol altra circumstància,  personal o social.
 • Garantir la igualtat entre homes i dones en tota actuació d’ASPAS VALÈNCIA.
 • Fomentar les mesures de conciliació entre la vida personal i la professional
 • Garantir iguals condicions de treball, remuneracions i beneficis a homes i dones en igualtat de condicions i oportunitats

TOLERÀNCIA

ASPAS VALÈNCIA treballa respectant la diversitat de creences i cultures de les persones amb la finalitat de preservar els seus drets i interessos amb independència de les seues circumstàncies individuals.

Orientacions per a l’acció.

Els destinataris d’aquest Codi es comprometen a…

 • Reconéixer i respectar l’heterogeneïtat del col·lectiu de les persones sordes i de les seues famílies, actuant amb el màxim respecte cap a totes les formes d’intervenció social
 • Tractar a totes les persones de manera digna i amb respecte
 • Tindre lleialtat cap a ASPAS VALÈNCIA i cap al col·lectiu de persones amb sordesa i de les seues famílies

INDEPENDÈNCIA

ASPAS VALÈNCIA actua amb llibertat i independència de qualsevol força política, social, cultural o religiosa. Presa les seues decisions conformement als seus Estatuts, representats en els òrgans de govern.

Orientacions per a l’acció.

Els destinataris d’aquest Codi es comprometen a…

 • Fixar l’actuació d’ASPAS VALÈNCIA lliurement i vetlar per la seua independència, sense atendre preses de posició política, econòmica o de qualsevol altra naturalesa, ni sotmetre’s a cap control o dependència orgànica de formacions polítiques, grups de pressió, agents socials i qualssevol altres entitats públiques o privades
 • Evitar qualsevol manifestació pública, de caràcter personal, d’índole política, religiosa o similar en l’exercici d’un càrrec o en l’acompliment professional com a membre d’ASPAS VALÈNCIA

COMPROMÍS

ASPAS VALÈNCIA adquireix un compromís amb els seus associats i amb les persones amb sordesa i amb les seues famílies per a observar en tot moment i fidelment els valors i principis ací descrits. Amb la seua acció altruista i solidària ASPES VALÈNCIA persegueix un ampli suport i presència social que li legitime com a entitat compromesa amb la millora de la societat

Orientacions per a l’acció.

Els destinataris d’aquest Codi es comprometen a…

 • Contribuir activament al compromís d’ASPAS VALÈNCIA amb la societat, actuant de forma implicada i responsable, com a vertaders agents de canvi social
 • Promoure la innovació social en discapacitat que oferisca solucions noves en la millora de les condicions de vida de les persones amb sordesa i de les seues famílies
 • Secundar i col·laborar activament amb les altres organitzacions del Tercer Sector compromeses amb la defensa de les persones en situació de vulnerabilitat
 • Assumir el deure d’informar i formar a tots els públics amb veracitat, traslladant una imatge fidel i veraç de les persones amb sordesa i les seues famílies, que evite estereotips i prejudicis, contribuint així a augmentar la notorietat social d’ASPAS VALÈNCIA i amb això la percepció social de les persones amb sordesa i de les seues famílies
 • Fomentar el voluntariat com a fórmula de participació social
 • Demandar de manera constant aquells recursos que permeten garantir la igualtat d’oportunitats i la plenitud en l’exercici dels seus drets per a les persones amb sordesa i per a les seues famílies

QUALITAT DE SERVEI I DE GESTIÓ

ASPAS VALÈNCIA defineix els seus serveis i gestiona els seus recursos sota principis de qualitat, amb eficàcia i eficiència, orientant-se a les necessitats i expectatives dels seus grups d’interés.

Orientacions per a l’acció.

Els destinataris d’aquest Codi es comprometen a…

 • Elaborar amb rigor totes les propostes d’ASPAS VALÈNCIA i contrastar-les tècnicament i/o científicament
 • Aplicar en totes les seues actuacions criteris d’eficiència, eficàcia, qualitat i ètica
 • Fomentar l’aplicació de normes i models de qualitat, que asseguren en últim terme la satisfacció de les persones amb sordesa i de les seues famílies
 • Procurar la formació continuada i l’aprenentatge permanent com a pressupost per a l’excel·lència en el seu quefer professional i com deure derivat del seu compromís amb les persones amb sordesa i amb les seues famílies
 • Evitar situacions d’avantatge com a conseqüència de la pertinença a ASPAS VALÈNCIA o a altres entitats públiques o privades
 • Evitar la negligència professional
 • Vetlar per la satisfacció de les persones que componen qualsevol estament d’una organització, atés el valor fonamental que aquestes tenen
 • Ponderar la necessària austeritat en la gestió dels recursos de tal manera que no supose un minvament en la qualitat de les accions d’ASPAS VALÈNCIA

RESPONSABILITAT

ASPAS VALÈNCIA proporciona resposta a les expectatives legítimes de tots els seus grups d’interés, assumint les conseqüències de qualsevol actuació i decisió adoptada.

Orientacions per a l’acció.

Els destinataris d’aquest Codi es comprometen a…

Actuar coherentment amb els objectius estratègics d’ASPAS VALÈNCIA

 • Guardar un comportament exemplar en totes les seues actuacions públiques
 • Guardar el degut secret sobre la informació rellevant d’ASPES VALÈNCIA, de caràcter estratègic o d’un altre tipus que requerisca sigil, a la qual tingueren accés com a conseqüència de la seua labor professional, de representació o de col·laboració
 • Garantir l’autocrítica dins de l’organització, dirigida a l’assoliment d’una millor eficàcia en l’acció i en la gestió
 • Donar prioritat als interessos d’ASPES VALÈNCIA abans que als seus interessos personals en el desenvolupament de les funcions professionals, de representació o de col·laboració.
 • Comunicar qualsevol canvi en les seues circumstàncies personals, sempre d’acord amb la legalitat, si al seu judici aquest poguera repercutir en el desenvolupament de la seua activitat professional,  de representació o de col·laboració
 • Buscar constantment les millors solucions per a dur a terme la Missió d’ASPAS VALÈNCIA
 • Fomentar l’avaluació en totes les accions d’ASPAS VALÈNCIA, com a pressupost per a la major eficàcia en la gestió
 • Vigilar i contribuir al bon funcionament dels recursos, dispositius, dependències i instal·lacions d’ASPAS VALÈNCIA

CONFIDENCIALITAT

Respectar la privacitat de la informació és una mostra de consideració i respecte cap a les persones i de lleialtat cap a ASPAS VALÈNCIA. Es tractarà amb escrupolosa cura la informació personal i privada de les persones amb els qui es tinga relació per l’activitat professional o de representació i es guardarà així mateix, secret sobre la informació rellevant de les entitats que formen part d’ASPAS VALÈNCIA

Orientacions per a l’acció.

Els destinataris d’aquest Codi es comprometen a…

 • Cuidar escrupolosament la informació que afecte les persones i a les organitzacions
 • Ser respectuosos amb la informació que tinga valor estratègic o que es considere d’especial rellevància en llaures a protegir la imatge de les entitats, així com de les persones i de les famílies representades en ASPAS VALÈNCIA, dels seus representants i dels seus equips professionals.
 • Fer un ús professional i no difondre la informació privilegiada a la qual tinguen accés per raó del lloc que ocupen o del càrrec que s’ostenta, fins i tot en els cinc anys següents a cessar en el mateix.
 • Traslladar als representants, als professionals i als col·laboradors el deure de confidencialitat, i a posar els mecanismes necessaris per a assegurar el bon ús de la informació de què disposen

HONRADESA

Totes les persones que participen en ASPAS VALÈNCIA actuen de bona fe i sense dobles intencions. La integritat, claredat i homogeneïtat del seu comportament es demostra en la coherència de la seua conducta i acció amb els valors d’ASPAS VALÈNCIA i en la serietat i el rigor d’aquestes, bases fonamentals per a la credibilitat d’ASPAS VALÈNCIA.

Orientacions per a l’acció.

Els destinataris d’aquest Codi es comprometen a…

 • Desenvolupar la seua actuació conformement als més alts principis personals i anteposar els interessos de l’entitat a interessos particulars.
 • No aprofitar la pertinença i/o la posició en l’organització per al benefici personal
 • No rebre regals o obsequis de tercers incompatibles amb els usos socials admissibles que puguen afectar les decisions a adoptar
 • Mantindre comportaments exemplars i publicables.
 • Fomentar la rectitud en les relacions amb l’Administració, amb el sector privat i amb les altres organitzacions del Tercer Sector
 • Evitar el lucre personal o de familiars ja siga a partir del mal ús dels recursos d’ASPES VALÈNCIA o com a conseqüència de la seua labor en aquest